*4914

הקוד האתי של חברת ITC

ITC, כחברה מובילה לשירותי תקשורת ואבטחת רשת בישראל, מחויבת ליישום התנהלות
אתית, חברתית וסביבתית בסטנדרטים הגבוהים ביותר עם כלל מחזיקי העניין שלה. על כן,
ניסחנו את הקוד האתי של ITC ,המציג את הערכים שלנו בהתנהלותנו השוטפת, את התרבות
והדרך שלנו ומהווה מצפן מחייב עבורנו ועל כל אלו העובדים עימנו. קוד אתי זה חל על כל
עובדי החברה וכן שותפינו העסקיים לדרך, בפעילותנו השוטפת ובכל מקום בו אנו נמצאים.
הקוד האתי אינו מחליף חקיקה, תקנות או הוראות הדין החלים על החברה או על מי מעובדיה,
כי אם מבקש להרחיב את האחריות האישית והארגונית אשר אנו לוקחים על עצמנו באופן
וולונטרי.

עקרונות וערכי יסוד:
חברת ITC תפסה מקום משמעותי בשוק התקשורת הישראלי בשנים האחרונות, ומספקת
תשתית ענפה של שירותי אינטרנט, תקשורת ואבטחת רשת באופן המותאם באופן מיטבי
לצרכי הלקוחות. על כן, אנו מבססים את פעילותנו על מספר ערכים מרכזיים:

מובילות וחתירה למצוינות שותפות מערכות ארוכות טווח ובניית יחסיםמקצועיות ושירותיותאמינות, הוגנות ויושרה
קרוב לעשור
שהצלחנו לבסס את
מעמדנו כמובילים
בתחום בישראל
וזאת בעיקר בשל
חתירה מתמדת
למצוינות בכל מה
שאנו עושים.
תפיסת הפעולה
שלנו מושתתת על
שותפויות ומערכות
יחסים ממושכות
המבוססות על כבוד
הדדי, אכפתיות
ואמון. אנו נפעל
תמיד לקדם
שותפויות חזקות
להבטחת הצלחתנו
העסקית המשותפת
– שלנו ושל שותפינו
לדרך.
אנו גאים על כך
שלקוחותינו בוחרים
בנו בעיקר בשל
מחויבותנו להקפדה
על מקצועיות
ושירותיות ברמה
הגבוהה ביותר. זאת
לצד ידע, ניסיון
ושילוב טכנולוגיות
מתקדמות לגיבוש
הפתרון הטוב ביותר
עבור לקוחותינו.
אנו מחויבים לעבודה
יעילה תוך גילוי
יוזמה ואכפתיות
ובתקשורת פתוחה.
התנהלות עסקית
נאותה חייבת
להתבסס כל אמינות,
הוגנות ויושרה בכדי
להבטיח הצלחה
משותפת. אנו רואים
את הערכים ההלו
כערכי יסוד בכל מה
שאנו עושים.


אנו ב- ITC תומכים בשוויון, אנושיות, סובלנות וערבות הדדית. אנו מחויבים למתן הזדמנות
שווה לכל עובדינו
ללא אפליה בגיוס, הכשרה וקידום העובדים. כל החלטות החברה לטיפוח,
הכשרה וקידום עובדים יתבססו על צרכים עסקיים, כישורים, יכולות וניסיון העובדים. אנו
אוסרים על כל סוג של אפליה כלפי אדם אחר, מטעמי דת, גזע, לאום, מין, נטייה מינית, גיל או
מוגבלות גופנית.
אנו מקדמים העסקה הוגנת ומחויבים לספק סביבת עבודה בטוחה ונטולת הטרדות לעובדינו.
אנו מצפים מעובדינו לתמוך במאמצנו לקדם סביבת עבודה נעימה, פתוחה ומפרה ולייסד
מסגרת נורמטיבית וערכית להתנהגותם. עובדי החברה מחויבים להימנעות מוחלטת ממעשים
של הטרדה מינית, מילולית, פיזית או כל הטרדה אחרת היוצרת סביבת עבודה פוגענית, עוינת
או מאיימת. החברה תעשה כל שביכולתה למניעת מעשים שכאלו ותנקוט באמצעים חמורים
ביותר כנגד כל מי שיעלה נגדו חשש בנושא. בנושאי הטרדות מיניות ניתן לפנות לציפי גיל.
בטיחות ובריאות עובדינו חשובים מאוד לפעילותינו ועל כן, אנו מחויבים לספק סביבת עבודה
בטוחה ובריאה, להימנע מסיכונים בטיחותיים ו/או תברואתיים, אנו משקיעים בניתוח הסיכונים
ומניעתם לאורך כל פעילות החברה. במקביל, אנו מצפים מעובדינו לדאוג לבריאותם ובטיחותם
ולהביא לתשומת לבנו כל חשש בתחומים אלו.
מקצועיות ומצוינות הן ערכי יסוד של חברת ITC אותם אנו מטפחים בקרב עובדינו ושותפינו
העסקיים. כל זאת על מנת ולהבטיח שגשוג והצלחה עסקית ממנה ישאו פרי כל מחזיקי העניין
שלנו. עובדי החברה מחויבים לחתור למצוינות ולהעניק ללקוחות החברה שירותים מקצועיים
ברמה הגבוהה ביותר, אשר יצדיקו את האמון הרב שניתן בנו ויחזקו את מערכות היחסים
הקיימות עם כלל שותפינו ולקוחותינו.
אמינות, הוגנות ויושרה, אף הן ערכי יסוד שלנו. עובדי החברה מחויבים להתנהגות ראויה
ומכבדת כלפי ההון האנושי בחברה ומחוצה לה ולשמירה על נכסי החברה. על העובדים
להימנע מכל פעולה ו/או שימוש העלול לגרום לאובדן או נזק לאדם ו/או לרכוש. חל איסור
מוחלט על החזקה או שימוש לא מורשים ברכוש החברה ובמערכותיה.
אנו שומרים על זכויותיהם של עובדינו, אנו מתגמלים אותם על עבודתם, מטפחים, מעצימים
ומעודדים אותם להיות שותפים מלאים להצלחת החברה. בהתאם, אנו מצפים מהם שיבצעו
את עבודתם ביושר, באחריות ובנאמנות, ללא משוא פנים, תוך שמירה על כבוד הזולת וכיבוד
האחר. אנו מצפים מעובדינו כי ינהגו בדרך ההולמת את מעמדם, תפקידם וחובותיהם כלפי
החברה.
עובדי החברה נדרשים לייצר אמון מול מחזיקי העניין שלה וזאת באמצעות קיום כל
התחייבויות חוזית, עסקית ואתית שניתנה. על כן, עובדי החברה נדרשים שלא ליטול התחייבות
בשמה, בעל פה או בכתב, ולא למסור הצהרות שלא ניתנו בהרשאה ובסמכות. כמו כן, עובדים
מחויבים להימנע ממעשים שיש בהם כדי להוות הטעייה או מרמה ולפעול לקיים מערכת יחסים
המושתתת על אמון עם עמיתיהם בחברה ומחוצה לה.

עובדי החברה נדרשים להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידנו בחברה
לבין עניינים אישיים שלנו ו/או קרובינו ו/או של אדם הקשור אלינו, או לבין תפקיד אחר אותו
אנו או קרובינו או אדם הקשור אלינו. כמו כן, עובדי החברה נדרשים לא לקשור קשרים עסקיים
פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים בפעילותה, למעט מקרים של התקשרות פרטית לקבלת
שירות לצרכים האישיים. עובדי החברה נדרשים להימנע מכל פעולה שעשויה להוות תחרות
עם החברה או פעולה המנצלת הזדמנות עסקית של החברה בניגוד לאינטרס שלה.

אנו אוסרים על שחיתות ו/ או קבלת שוחד!

עובדי החברה מחויבים שלא לנצל את מעמדם לרעה כלפי מחזיקי עניין אחרים. אנו אוסרים
על עובדי החברה מלקבל כל טובת הנראה אישית במהלך עבודתם בחברה. דגש מיוחד ניתן
להימנעות מקבלת טובות הנאה מגורמים עסקיים עימם קשורה החברה, למעט קבלת מתנות
סמליות, אשר ניתן להגדירן כתשורות הניתנות כחלק מפעולות השיווק של הגורם מעניק
המתנה. מתן מתנות על ידינו עובדי החברה לגורמים מסחריים מותרת, רק במידה והמתנה
סבירה ואינה חורגת מן המקובל וזאת לאחר קבלת אישור מן הגורמים המורשים לכך בחברה.
כמו כן, אנו אוסרים לעשות שימוש במעמד או עמדת כח בחברה או מידע סודי שהתקבל
תוך כדי עבודה בחברה, לצורך קידום עניינים אישיים, ונדרשים שלא לעשות שימוש בשם
החברה, בתפקידנו או במעמדנו לצורך פעילות כלשהי שאינה כמקובל ו/או בקשר עם עבודתנו,
אלא אם קיבלנו על כך את אישור הגורם הרלבנטי בחברה בכתב.
עובדים שיעלה נגדם חשש לקבלת שוחד ו/או שחיתות במסגרת עבודתנו בחברה, צפויים
להינקט כנגדם צעדים משמעתיים, עד כדי פיטורין. בנוסף, קנסות אזרחיים ועונשים פליליים
עשויים להיות מוטלים עליו ועל החברה שעשויה להיות חשופה לאחריות בגין מעשי שחיתויות
שנעשו על ידי צדדים שלישיים אשר פעלו מטעמה. בהתאם לכך, מוטלת עלינו ועל עובדי
החברה להימנע ממעשים אשר עשויים להצביע על הפרה אפשרית של ההוראות למניעת שוחד
ולדווח באופן מיידי לממונה על הקוד האתי כאשר מתעורר כל חשד להפרה כאמור.
חברת ITC מחויבת להגנה ושמירה על סודיות המידע העסקי והמסחרי שלה אשר הגיע
לרשותה והכולל מידע הקשור לעסקיה, עובדיה, שותפיה, ספקיה, לקוחותיה, או כל מידע אחר
שהינו סודי, אליו אנו נחשפים במסגרת עבודתנו השוטפת.
עובדי החברה מחויבים לשמירה על סודיות המידע שברשותם. העובדים נדרשים לעשות
שימוש זהיר ונאות במידע סודי שנחשף בפניהם וכן, לנקוט באמצעי זהירות על מנת להבטיח
את שמירת המידע הסודי של החברה ומחזיקי העניין שלה. אנו נותנים חשיבות רבה למניעת
חשיפת מידע סודי לגורמים חיצוניים לחברה. מידע יימסר רק בכפוף לחובה חוקית ורק לגורם
אשר מוסמך לקבלו על פי החוק, זאת תוך שמירה על שאר המידע שנחשף בפנינו, שעליו לא
חלה חובת הגילוי. במקרה זה ניידע את הממונה עלינו, ככל הניתן, ובכפוף להוראות הדין.

ספקים וקבלני משנה

אנו בITC מאמינים כי שותפות אמיתית תביא להצלחה עסקית הדדית ועל כן, אנו מחויבים
לבנות עם שותפינו לדרך, ספקים וקבלני משנה, מערכת יחסים חזקה ואמיתית מבוססת אמון,
הוגנות ויושרה.
אנו מצפים מקבלני המשנה והספקים שלנו לקדם העסקה הוגנת של עובדיהם ולהיות מחוייבים
לקידום שוויון, לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ובריאה לעובדיהם ולעודד תרבות של שקיפות,
אכפתיות ודאגה לכלל מחזיקי העניין.
אנו מצפים מספקינו וקבלני המשנה שלנו לפעול על פי הוראות הדין לצד אימוץ תרבות וכללי
פעולה הוגנים, אתיים אף מעבר למקובל בחוק. ספקינו נדרשים לאסור שוחד ושחיתות ולפעול
באופן תקיף כנגד כל גילוי בתחום.
אנו מצפים מספקינו להקפיד הקפדה יתרה על אבטחת מדע ופרטיות הנתונים הנצברים אודות
לקוחות, עובדים או כל מחזיק עניין אחר.
אנו מקדמים גיוון בשרשרת האספקה שלנו ובהתאם, נותנים העדפה להעסקת ספקים
מקומיים, קטנים ובינוניים, ובתנאי שעמדו בכל התנאים האתיים שאנו מאמינים בהם.
אנו רואים בספקינו את שותפינו העסקיים, שותפים לדרך וחלק בלתי נפרד מפעילותנו. לכן אנו
מצפים מהם לפעול בהתאם לעקרונות הקוד האתי, תוך קיום ההוראות החוזיות שהוסכמו
ביננו. אנו מצפים משותפינו השונים, לפעול יחד עמנו, על מנת לדאוג לשמה הטוב של החברה
והמוניטין שלה.
קוד אתי זה מוצע לספקינו לאימוץ כלשונו, להבטחת התנהלות אתית, ערכית והוגנת, לצד
הצלחה עסקית מתמשכת.

לקוחות ורשויות מקומיות
חברת ITC פועלת מול לקוחות עסקיים גדולים בשוק הישראלי, לצד לקוחות עסקיים וספקי
משנה אחרים. כמו כן, החברה מעניקה שירותים לרשויות מקומיות וגופים נוספים אחרים.
מגוון הלקוחות והשונות הרבה מחייבים אותנו לנהל דיאלוג שוטף עם הלקוחות, להבין את
צרכיהם ולספקם ככל שניתן.
אנו מחויבים לאספקת מוצרים ושירותים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאם לערכינו, עבור
כלל לקוחותינו ולכל אורך תקופת התקשרותנו.

רגולציה וגורמי ממשל

אנו מכבדים את הגופים הרגולטורים השונים אשר פועלים בתחומי העיסוק שלנו ומקפידים
ליישם את הנחיות החוק והרגולציה כבסיס לכל פעילותינו.
אנו נמנעים מלקחת חלק בפעילות פוליטית.

סביבה תחרותית
אנו מכבדים תחרות ומתחרים ומחויבים לשמור על כללי תחרות הוגנים וראויים במערכות
היחסים שלנו עם ואל מול המתחרים שלנו. אנו מחויבים להימנע מכל מעשה שיש בו כדי
להגביל את התחרות ולנהוג באופן הגון בכל פעילותנו.

קהילה

חברת ITC רואה חשיבות בשותפות עם הקהילה המקומית בישראל ועל כן, מבקשת לפתח
חוסן קהילתי ותורמת ממשאביה לתמיכה וקידום מטרות חברתיות.
אנו מעודדים את עובדינו להיות מעורבים באופן אישי בפעילויות החברתיות אותן אנו יוזמים.

בעלי מניות ומשקיעים

התנהלות החברה אל מול בעלי מניותיה ומשקיעיה מושתתת על עקרונות ממשל תאגידי אתי
הכולל מנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ואמינות בדיווח – פנימיים וחיצוניים.
אנו מחויבים לעשות את מירב המאמצים ליצירת ערך כלכלי חיובי לטווח ארוך עבור בעלי
המניות שלנו לצד דאגה לכלל מחזיקי העניין ולכדור הארץ.

סביבה

החברה מחויבת להגנה על הסביבה ומעודדת את עובדיה ושותפיה להימנע משימוש שלא
לצורך במשאבי טבע וסביבה ופועלת לחסון באנרגיה ומחזור פסולת.
אנו פועלים כל העת לקיים את כל התקנות והחוקים הסביבתיים ומיישמים רגולציות מחמירות
בתחום.

הטמעת הקוד האתי
על כל אחד ואחת מאתנו מוטלת האחריות לפעול על פי הקוד האתי וליישם את הערכים שבו.
הקוד האתי הוא חלק מתרבות הניהול שלנו. הוא לא רק משקף את הערכים הראויים בעינינו,
אלא גם מדגיש את המסגרת הרגולטורית בתוכה אנו פועלים. אנו מצפים שכל עובד, מנהל
ושותף עסקי יפעלו כמיטב יכולתם, במסגרת סמכויותיהם ותפקידיהם, ובזהירות הראויה על
מנת שהקוד האתי יוטמע בכל דרגי הארגון ויהווה חלק בלתי נפרד מהתנהלות החברה.
הקוד אינו נותן מענה לכלל סוגי המצבים אשר עומדים לפתחנו ועל כן, בכל מקרה בו מתעורר
ספק בדבר דרך הפעולה הראויה, אנו מזמינים את העובדים להיוועץ במנהליהם ו/או בממונה
על הקוד האתי בחברה.
עובדי החברה כמו גם כלל מחזיקי העניין של החברה מוזמנים להביא לידיעת המנהלים ו/או
הממונה על הקוד האתי, כל מידע שברשותם על אירועים בהם עולה חשד, ולו הקל שביותר,
אודות הפרה של קוד אתי זה. אנו מזמינים את מחזיקי העניין שלנו לבקר את פעילותנו לטובת
שיפור מתמיד.
לפניה לממונה על הקוד האתי נא לפנות לציפי גיל.
ניתן להעביר פניות אנונימיות אודות חשד להפרת הקוד האתי באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני: zipi.gil@it-c.co.il
הנהלת החברה מתחייבת לטפל בדיווחים אלו בחשאיות מרבית, תוך הגנה על המדווח מכל
התנכלות או פגיעה.

במה נוכל לעזור ?

אינטרנט מהיר ויציב – מתחיל כאן!

ספק ותשתית אינטרנט מהיר במקום אחד, מלאו את הטופס ונציג אישי כבר חוזר אליכם.